คำสั่งวิทยาลัย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนนักเรียน ระดับปวช.และปวส.ทุกระดับและทุกสาขาวิชาประจำภาคเรียนที่2/2561
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนนักเรียน ระดับปวช.และปวส.ทุกระดับและทุกสาขาวิชาประจำภาคเรียนที่2/2561

27 ก.ย. 2561 0 174

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนนักเรียน ระดับปวช และปวส ทุกระดับและทุกสาขาวิชาประจำภาคเรียนที่2 2561

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ เดือนตุลาคม 2561
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ เดือนตุลาคม 2561

24 ก.ย. 2561 0 249

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ เดือนตุลาคม 2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเข้าร่วมการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเข้าร่วมการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

08 มิ.ย. 2561 0 245

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเข้าร่วมการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(ฉบับแก้ไข)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(ฉบับแก้ไข)

15 พ.ค. 2561 0 196

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 ฉบับแก้ไข

^