งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้
                   ๑.   จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
                   ๒.  ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ  เช่น  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือโครงการตามแนวพระราชดำริอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
                   ๓.  ดำเนินโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไปเช่น  โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและ  ๑๐๘  อาชีพ  เป็นต้น
                   ๔.  ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัด  ท้องถิ่นและหน่วยงาน
                   ๕.  ดำเนินการจัดกิจกรรมและการใช้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบาย  เช่น  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน  โครงการอาชีวะบริการ  และโครงการช่วยเหลือให้บริการอื่น ๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย
                   ๖.   เผยแพร่องค์ความรู้  ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน  เพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ
                   ๗.  ดำเนินการประสานงานป้องกัน  และปราบปรามสารเสพติด  งานแก้ปัญหาป้องกันโรคเอดส์  งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
                   ๘.  ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจโดยผ่านทางสื่อมวลชน
                   ๙.   ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำ  ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
                ๑๐.   จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                ๑๑.   ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                ๑๒.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
^