พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

ที่มา:กรมสรรพากร Infographic สรุปข้อมูลสาระสำคัญและแนวทางปฏิบัติของ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ( http://www.rd.go.th/region6/5158.0.html )
^