งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้
                   ๑.   ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ  จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
                   ๒.  วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
                   ๓.  ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ  แผนกวิชา และงานต่าง ๆในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ  บุคคล  องค์กรและหน่วยงานภายนอก  ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายการศึกษา
                   ๔.  ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
                   ๕.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                   ๖.   จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการ  และรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                   ๗.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                  ๘.   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา 
แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 
คู่มือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 
เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
คำสั่งที่ 331/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562  

 

รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563 
รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2562 

รายงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 

รายงานการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560(ครั้งที่2)

รายงานการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560(ครั้งที่1)


รายงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 

รายงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 


 
^