งานประกันคุณภาพ
เปลี่ยนการแสดงผล A-AA+

งานประกันคุณภาพ

รายงานการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560(ครั้งที่2)

รายงานการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560(ครั้งที่1)


รายงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 

รายงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 


 
^