หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ทั้งในระบบปกติ ระบบทวิศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประกอบด้วย

 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1. สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ 1. สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์
2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 2. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง
3. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
3. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1. สาขาวิชาการบัญชี 1. สาขาวิชาการบัญชี
2. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2. สาขาวิชาการตลาด สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
^