วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญาของสถานศึกษา


วิสัยทัศน์  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
มุ่งมั่นพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรองรับ Thailand 4.0
 
พันธกิจ  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
1.  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 วิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานทางการศึกษา 
3.  วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอาชีพ  
4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล
5.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และทันเทคโนโลยี 
6.  บริการวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชน สังคม 
7.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
8.  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
9. พัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
10. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ ของสถานศึกษา
1. พัฒนาการเรียนรู้ และการฝึกประสบการณ์
2. การวิจัยและนวัตกรรมเทคโนโลยี
3. การบริการวิชาการ วิชาชีพ
4. การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการ
5. การบริหารและการจัดการสถานศึกษา
6. การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา และเครือข่ายความร่วมมือ
7. การรบริการการเงิน และงบประมาณของสถานศึกษา
8. การประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา

ปรัชญา  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
มีคุณธรรม        นำวิชาการ       สมานสามัคคี         ก้าวทันเทคโนโลยีและสังคม
 
 
เอกลักษณ์        ฝีมือดี             มีคุณธรรม        สัมพันธ์ชุมชน
 
อัตลักษณ์         ฝีมือดี   มีคุณธรรม   เป็นผู้นำด้านบริการ
 
^