วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญาของสถานศึกษา
เปลี่ยนการแสดงผล A-AA+

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญาของสถานศึกษา


วิสัยทัศน์  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
มุ่งมั่นพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรองรับ Thailand 4.0
 
พันธกิจ  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
1.พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะของคนในศตวรรษที 21 โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.พัฒนาระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล
3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
4.พัฒนาการวิจัย และนวัตกรรมสู่ Thailand 4.0
5.บริการวิชาการ และวิชาชีพสู่ชุมชน สังคม
6.พัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
7.การพัฒนาคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ ของสถานศึกษา
1. พัฒนาการเรียนรู้ และการฝึกประสบการณ์
2. การวิจัยและนวัตกรรมเทคโนโลยี
3. การบริการวิชาการ วิชาชีพ
4. การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการ
5. การบริหารและการจัดการสถานศึกษา
6. การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา และเครือข่ายความร่วมมือ
7. การรบริการการเงิน และงบประมาณของสถานศึกษา
8. การประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา

ปรัชญา  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
มีคุณธรรม        นำวิชาการ       สมานสามัคคี         พัฒนาเทคโนโลยีและสังคม
 
 
เอกลักษณ์        ฝีมือดี             มีคุณธรรม        สัมพันธ์ชุมชน
 
อัตลักษณ์         มีคุณธรรม   เป็นผู้นำด้านทักษะ
 
^