งานพัสดุ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้
                   ๑.   จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา  การซื้อ  การจ้าง  การควบคุม  การเก็บรักษา  การเบิกจ่ายพัสดุ  และการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
                   ๒.  จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
                   ๓.  จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง  การบำรุงรักษาและการพัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
                   ๔.  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
                   ๕.  ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
                   ๖.   ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
                   ๗. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
                   ๘.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                   ๙.   จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการ  และรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                ๑๐.   ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                ๑๑.   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายรายงานขอซื้อขอจ้าง+เอกสารแนบ 
ใบรายการจัดซื้อจัดจ้าง 
รายการแนบท้ายบันทึกจัดซื้อจัดจ้างพรบ.60 
รายงานขอซื้อ(เฉพาะเจาะจง) ล่าสุด 
สผ.1(ใหม่ล่าสุด) 
ใบเช็คราคาวัสดุ_ครุภัณฑ์ ฟอร์มเปล่า 
^