งานพัสดุ
เปลี่ยนการแสดงผล A-AA+

งานพัสดุ

รายงานขอซื้อขอจ้าง+เอกสารแนบ 
ใบรายการจัดซื้อจัดจ้าง 
รายการแนบท้ายบันทึกจัดซื้อจัดจ้างพรบ.60 
รายงานขอซื้อ(เฉพาะเจาะจง) ล่าสุด 
สผ.1(ใหม่ล่าสุด) 
ใบเช็คราคาวัสดุ_ครุภัณฑ์ ฟอร์มเปล่า 
^