งานวัดผลและประเมินผล

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้
                   ๑.   ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
                   ๒.  กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
                   ๓.  ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
                   ๔.  ตรวจสอบการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย  เพื่ออนุมัติผลการเรียน
                   ๕.  รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
                   ๖.   จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
                   ๗.  ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
                   ๘.  เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
                   ๙.   ดำเนินการเกี่ยววกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
               ๑๐.    ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
               ๑๑.    จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
               ๑๒.   ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
               ๑๓.   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
^