งานบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้
                   ๑.   ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
                   ๒.  จัดทำร่าง หนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดลำดับความสำคัญของเอกสาร ร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
                   ๓.  สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา
                   ๔.  เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษา และให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษา
                   ๕.  รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง  คำชี้แจง ประกาศ  ให้บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา
                   ๖.   ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์  ธนาณัติ  โทรสารของบุคลากรนักเรียนและนักศึกษา
                   ๗.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                   ๘.  ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                   ๙.   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

รายงานการประชุม


รายงานการประชุมครูและบุคลากร 7/4/60 
รายงานการประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่2/2560 
รายงานการประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 1/2561 
รายงานการประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 2/2561 
คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี2 ปี2561 
คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ปี2562 
รายงานการประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 2/2562 
รายงานการประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 1/2563 
^