งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้
                   ๑.   จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ  และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้
                   ๒.  จัดทำแผนและคู่มือการฝึกงานตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
                   ๓.  วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ  ติดตามการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผล  ควบคุมกำกับดูแลและแก้ปัญหาต่าง ๆ
                   ๔.  ประชุมสัมมนาครูฝึก  ครูนิเทศ  เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
                   ๕.  ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา
                   ๖.   จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                   ๗.  ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                ๘.            ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


คำสั่ง 

แบบนิเทศ 

แบบรายงานการนิเทศ 

แบบผลการเรียน

รายชื่อสถานประกอบการพร้อมที่อยู่

รายชื่อสถานประกอบการปีการศึกษา 2562


บันทึกข้อความส่งผลการเรียน 

แบบผลการเรียน 


^