งานทะเบียน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้
                   ๑.   จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน
                   ๒.  ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา การตรวจหลักฐานต่าง ๆ
                   ๓.  ดำเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
                   ๔.  ดำเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา  ลงทะเบียนภายหลังกำหนด  การขอพักการเรียน  การขอคืนสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา  และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
                   ๕.  จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา
                   ๖.   ตรวจสอบรายชื่อ นักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบ ที่ต้องสอบแก้ตัว  การสอบทดแทน  การพ้นสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา  เพื่อนำเสนอรายงานให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยทราบและพิจารณาและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตามควรแต่กรณี
                   ๗.  ประสานกับงานวัดผลและประเมินผล  จัดทำรายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)  และ ตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ (PR) เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                   ๘.  รับผลการประเมินผลการเรียนประจำภาค  ซึ่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอนุมัติแล้วบันทึกลงในระเบียนแสดงผลการเรียน
                   ๙.   ให้บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานทางการเรียน เช่น การออกสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ใบรับรองผลการเรียน ประกาศนียบัตร และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
                ๑๐.   รับและดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องต่าง ๆ ของนักเรียน  นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน เช่น การลาออก  การพักการเรียน  การโอน  ย้าย การเรียนภาคฤดูร้อน การขอเปลี่ยนชื่อชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ฯลฯ
                ๑๑.   ส่งแบบสำรวจและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน รวมทั้งรายงานการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องตามระเบียบ
                ๑๒.  จัดระบบการเก็บรักษาเอกสาร และหลักฐานการลงทะเบียนและเอกสารอื่น ๆ ตามความจำเป็นที่เกี่ยวกับงานทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบ
                ๑๓.  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
                ๑๔.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                ๑๕.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการ  และรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                ๑๖.   ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                ๑๗.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
^