งานวิทยบริการและห้องสมุด

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้
                   ๑.   วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
                   ๒.  จัดระบบบริการให้ได้มาตรฐาน
                   ๓.  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
                   ๔.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                   ๕.  ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                   ๖.   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
^