งานสื่อการเรียนการสอน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้
                   ๑.   วางแผนจัดหา  จัดทำ  การให้บริการสื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้
                   ๒.  จัดหา รวบรวมวัสดุ  สิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้บริการในการศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา
                   ๓.  อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
                   ๔.  พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  การศึกษาทางไกล  การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
                   ๕.  รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณืให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา
                   ๖.   จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                   ๗.  ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                   ๘.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


googlePlus

การใช้งานyoutube
การติดตั้ง Google Apps for Education
youtubeEditor
HangoutsOnAir
Google Sites
Google Sheets
Google Maps
Google Form และ Flubaroo
Google Drive
Google Docs
Google Classroom
Google Apps for Education Setup Guide
calendar


แบบฟอร์มบันทึกข้อความส่งสื่อการเรียนการสอน
 
^