งานครูที่ปรึกษา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
                   ๑.   เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
                   ๒.  ควบคุมดูแล  ส่งเสริม  การจัดทำ  จัดเก็บ  รวบรวมข้อมูลประวัติ  ข้อมูลการเรียน  และพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา
                   ๓.  ส่งเสริม  ประสานงานครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
                   ๔.  ส่งเสริม  ประสานงานครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการรายวิชาในการลงทะเบียนเรียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน  นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา  การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  การขอเปลี่ยน  ขอเพิ่ม  และการขอถอนรายวิชา  การขอพักการเรียน  การโอนย้าย  การลาออก  การขอผ่อนผัน  หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา  ติดตาม  แนะนำ  ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน  การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียนนักศึกษา
                   ๕.  ประสานกับครู  แผนกวิชา  และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน  นักศึกษา  และผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา
                   ๖.   ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานครูที่ปรึกษา  สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
                   ๗.  จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานเป็นข้อมูลในการเตรียมเครื่องมือแบบฟอร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่ปรึกษา  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                   ๘.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                ๙.            ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
^