คำสั่งวิทยาลัย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการติดตามประเมิณผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2561
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการติดตามประเมิณผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2561

27 ธ.ค. 2561 0 195

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการติดตามประเมิณผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค(ภาคกลาง)  2561
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค(ภาคกลาง) 2561

12 ธ.ค. 2561 0 354

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2/2561
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2/2561

11 ธ.ค. 2561 0 247

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับจังหวัด 2561
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับจังหวัด 2561

03 ธ.ค. 2561 0 180

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับจังหวัด 2561

^