โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ก่อนออกฝึกงาน/ ฝึกอาชีพ ในสถานปร

1
^