ลงนามบันทึกความตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อดำเนินการตามมา

1
^