กิจกรรมศึกษาดูงานสถานประกอบการ (ตามแผนธุรกิจของผู้เรียน)

^