อบรมการจัดการองค์ความรู้ในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ และเขียนแผนธุ

^