พิธีมอบประกาศนียบัตรบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

^