พิธีมอบเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชทานพิธีบรมราชาพิเษก

1
^