การประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 165 มม. พร้อมอุปกรณ์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^