เปลี่ยนการแสดงผล A-AA+

หลักสูตร ปวช.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

     เป็นหลักสูตร 3 ปี รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า เปิดสอน 6 สาขาวิชา

^