หลักสูตร ปวช.
เปลี่ยนการแสดงผล A-AA+

หลักสูตร ปวช.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

     เป็นหลักสูตร 3 ปี รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า 

สาขาวิชาอุตสาหกรรม
1. สาขางานยานยนต์
   สาขางานยานยนต์(ทวิภาคี)
2. สาขางานเครื่องมือกล(ทวิภาคี)
3. สาขางานไฟฟ้ากำลัง
4. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาพาณิชกรรม
1. สาขางานการบัญชี
2. สาขางานคอมพิวเตอรฺธุรกิจ

^