ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
เปลี่ยนการแสดงผล A-AA+

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

​แบบรายงานข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2560
รหัสสถานศึกษา 1370056101 ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
 
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน  ประเภทนักศึกษา
ปกติ ม.6 ทวิภาคี รวม
ปวช.1 ช่างยนต์ ยานยนต์ 34 43 77
ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 61 61
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 13 13
การบัญชี การบัญชี 26 26
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 36 36
ช่างเครื่องมือกล ช่างเครื่องมือกล 38 38
ปวช.2 ช่างยนต์ ยานยนต์ 28 22 50
ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 33 18 51
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 15 15
การบัญชี การบัญชี 15 13 28
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 32 13 45
ปวช.3 ช่างยนต์ ยานยนต์ 35 12 47
ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า 25 25
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 11 4 15
การบัญชี การบัญชี 31 31
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 26 26
ปวส.1 เทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 20 7 27
ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 22 13 35
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 14 1 15
การบัญชี การบัญชี 3 14 17
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 5 15
ปวส.2 เทคนิคยานยนต์ เทคนิคยานยนต์ 24 7 31
ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง 21 17 38
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 6 6
การบัญชี การบัญชี 12 12 24
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 7 17
   

ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560

^