งานประชาสัมพันธ์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้
                   ๑.   รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป
                   ๒.  รับผิดชอบต่อศูนย์การติดต่อ สื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายใน  และภายนอกสถานศึกษา  เช่น  ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอก  สถานีวิทยุ  และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
                   ๓.  เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ  ประสานงานกับชุมชน  ท้องถิ่นส่วนราชการ  สถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์
                   ๔.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
                   ๕.  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการ  และรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
                   ๖.   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
^