ข้อมูลบุคลากร
เปลี่ยนการแสดงผล A-AA+

ข้อมูลบุคลากร

รายชื่อผู้บริหาร ข้าราชการ  พนักงานราชการ และครูพิเศษสอน  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
รายชื่อบุคลากร เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง แผนกวิชา
1 นายสันทัด พงศ์พัชราพันธุ์ 5912 ผู้อำนวยการ
2 นายวิชิต  โพธิ์พัฒนชัย 5690 รองผู้อำนวยการฯ
3 นางสาวอรัญญา สายหมี 5732 รองผู้อำนวยการฯ
4 นายพุฒวัฒน์  กันยะกาญจน์ 3912 รองผู้อำนวยการฯ
5 นางราตรี      มะโหฐาน 2054 ครู  คศ.3 สามัญ
6 นายทนงศักดิ์      เจริญศรี 19053 ครู  คศ.2 การบัญชี
7 นางกันยา  ปราดเปรียว 5724 ครู  คศ.2 สามัญ
8 นางสาวมณฑาทิพย์  โคมหอม 138 ครู  คศ.1 การบัญชี
9 นางสาวนัฐอาภา มูละ ครูผู้ช่วย ช่างไฟฟ้ากำลัง
10 นายศิโรตม์  คงมาชีพ 19796 ครู  คศ.1 ช่างอิเล็กทรอนิกส์
11 นางสาวชุตินธร  แซ่จง 3014 ครู  คศ.1 สามัญ
12 นายสุรพล  ประเสริฐแช่ม 16180 ครู  คศ.1 ช่างยนต์
13 นายกิติภูมิ  ใจกล้า 5593 ครู  คศ.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
14 นายกริชรัตน์ อัญญมณีทาน 7100 ครู  คศ.1 ช่างไฟฟ้า
15 นายสุคนธ์  อุปนิสสัยพล 617 พนร. ครู ช่างเทคนิคพื้นฐาน
16 นายสุธี  เกตหลำ 618 พนร. ครู ช่างอิเล็กทรอนิกส์
17 นายกิตติเชษฐ์  ตันเจริญ 1188 พนร. ครู ช่างอิเล็กทรอนิกส์
18 นายสิทธิพร  ตันประเสริฐ 1189 พนร. ครู ช่างไฟฟ้า
19 นายธีรภัทร์  ศิลปสุวรรณ 1190 พนร. ครู ช่างกลโรงงาน
20 นายสมประสงค์   ธรรมรัตน์ 1191 พนร. ครู ช่างยนต์
21 นายสวาท    ชารี 1192 พนร. ครู ช่างยนต์
22 นางสาวอรสา  สร้อยคำ 1193 พนร. ครู สามัญ
23 นางสาวนันทกา        ศิริเวทิน 1194 พนร. ครู สามัญ
24 นางอัญชลี  แสงจันทร์ 1195 พนร. ครู สามัญ
25 นายนิพจน์   เสียงไพเราะ 3440 พนร. ครู ช่างยนต์
26 นางสาวสุวรรณ  ต่วนเครือ 1196 พนร. ครู คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
27 นางกิติมา       ปิ่นโก - ครูจ้างสอน การบัญชี
28 นายกิตติศักดิ์ ปั้นงาม - ครูจ้างสอน ช่างไฟ
29 นางสาวอรอุมา  โสดาดี - ครูจ้างสอน การบัญชี
30 นางสาวรจนา  พันฮวบ - ครูจ้างสอน ช่างอิเล็กทรอนิกส์
31 นายณรงค์ศักดิ์ จงมีสุข - ครูจ้างสอน ช่างอิเล็กทรอนิกส์
32 นายกัจจานะ  เกียรติศิริ - ครูจ้างสอน ช่างยนต์
33 นางสาววรรษชล  นิลทอง - ครูจ้างสอน สามัญ
34 นางสาวกรรณิการ์  เอี่ยมจินดา - ครูจ้างสอน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
35 นายกฤษดา บุญพามี - ครูจ้างสอน         ช่างกลโรงงาน
36 นายเอกลักษณ์ เนี้ยอั๋น - ครูจ้างสอน ช่างยนต์
37 นายวรวัฒน์ กุนาง - ครูจ้างสอน สามัญ

 
^