ข้อมูลบุคลากร

รายชื่อผู้บริหาร ข้าราชการ  พนักงานราชการ และครูพิเศษสอน  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
รายชื่อบุคลากร ตำแหน่ง แผนกวิชา
1 นายชม  แก้ววงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการ
2 นางมณฑาทิพย์      นวลพระลักษณ์ รองผู้อำนวยการฯ
3 นายทนงศักดิ์      เจริญศรี ข้าราชการครู การบัญชี
4 นายสุรพล    ประเสริฐแช่ม ข้าราชการครู ช่างยนต์
5 นายศิโรตม์    คงมาชีพ ข้าราชการครู ช่างอิเล็กทรอนิกส์
6 นางนัฐอาภา    จิรัฐสุขวัฒน์ ข้าราชการครู ช่างไฟฟ้า
7 นายสุทธิรักษ์      ขวัญสด  ข้าราชการครู คอมพิวเตอร์กราฟิก
8 นายสุภเดช     เหรียญประชา ข้าราชการครู ช่างกลโรงงาน
9 นายสมประสงค์    ธรรมรัตน์ พนักงานราชการครู การตลาด
10 นางสาวอัญชลี    แสงจันทร์ พนักงานราชการครู สามัญ
11 นางสาวนันทกา    ศิริเวทิน พนักงานราชการครู สามัญ
12 นางสาวอรสา    สร้อยคำ พนักงานราชการครู สามัญ
13 นายสุคนธ์    อุปนิสสัยพล พนักงานราชการครู ช่างเทคนิคพื้นฐาน
14 นางสุวรรณ    ต่วนเครือ พนักงานราชการครู คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
15 นายปานภณ    ศิลปสุวรรณ พนักงานราชการครู ช่างกลโรงงาน
16 นายสวาท    ชารี พนักงานราชการครู ช่างยนต์
17 นายสิทธิพร    ตันประเสริฐ พนักงานราชการครู ช่างไฟฟ้า
18 นายนิพจน์    เสียงไพเราะ พนักงานราชการครู ช่างยนต์
19 นายณรงค์ศักดิ์     จงมีสุข พนักงานราชการครู ช่างอิเล็กทรอนิกส์
20 นางปุญญารัศมิ์    ชารี ครูพิเศษสอน การบัญชี
21 นางสาววรรษชล    นิลทอง ครูพิเศษสอน สามัญ
22 นายกมล     เวสสุวรรณ์ ครูพิเศษสอน ช่างอิเล็กทรอนิกส์
23 นายประวิท     ทิมครองธรรม ครูพิเศษสอน ช่างกลโรงงาน
24 นายทรงยศ    รอดบำรุง ครูพิเศษสอน ช่างไฟฟ้า
25 นางสาวพัสชาวดี     สันทอง ครูพิเศษสอน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
26 นายบัณฑิต    บุลกุล ครูพิเศษสอน ช่างยนต์
27 นายพรทวี     ยอดมี ครูพิเศษสอน ช่างยนต์
28 นายธีรพงษ์     พูลบางยุง ครูพิเศษสอน ช่างอิเล็กทรอนิกส์
29 นายธเนศ    พงษา ครูพิเศษสอน คอมพิวเตอร์กราฟิก
30 นางสาววาริยาภรณ์    ประวิงวงศ์ ครูพิเศษสอน บัญชี
31 นางสาวธนาวดี    ฉัตร์กรด ครูพิเศษสอน สามัญ
32 นายนันทวัฒน์    อยู่เย็น ครูพิเศษสอน สามัญ
^