เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

^