เปลี่ยนการแสดงผล A-AA+

หลักสูตร ปวส.

หลักสูตรประกาศนียบตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

  เป็นหลักสูตร 2 ปี รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวช.หรือ ผุู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ โดยเรียนเพิ่มปรับพื้นฐานวิชาชีพ เปิดสอน 6 สาขาวิชา

^