เปลี่ยนการแสดงผล A-AA+

หลักสูตร ปวส.

หลักสูตรประกาศนียบตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

  เป็นหลักสูตร 2 ปี รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวช.หรือ ผุู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ โดยเรียนเพิ่มปรับพื้นฐานวิชาชีพ

สาขาวิชาอุตสาหกรรม
1.สาขางานเทคนิคยานยนต์
   สาขางานบำรุงรักษาเครื่องกล
   อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า(ทวิภาคี)
2. สาขางานไฟฟ้ากำลัง
3. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม(ทวิภาคี)

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
1. สาขางานการบัญชี
2. สาขางานคอมพิวเตอรฺธุรกิจ
3. สาขางานการตลาด(ทวิภาคี)
4. สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์(ทวิภาคี)

^