ข้อมูลงบประมาณ
เปลี่ยนการแสดงผล A-AA+

ข้อมูลงบประมาณ

สรุปรายรับ-รายจ่าย (ตามใบจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2560)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
ลำดับ งาน/โครงการ         งบประมาณที่ได้รับ จำนวนเงินที่จ่าย คงเหลือ หมายเหตุ
1 งบบุคลากร
- เงินเดือนข้าราชการ (ปวช.)  5,300,990.00 5,300,990.00 0.00 ณ ต.ค.59-ก.ย.60
- เงินวิทยฐานะ 344,400.00 344,400.00 0.00 ณ ก.ย.60
- ค่าตอบแทนพิเศษ 134,400.00 134,400.00 0.00 ณ ก.ย.60
- กบข. - - - ณ ก.ย.60
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ปวช.) 2,583,150.00 2,583,150.00 0.00 ณ ก.ย.60
2 งบดำเนินงาน
- ปวช. (ค่าตอบแทน/ใช้สอย) จำนวน 2,951,600.00 บาท 3,251,600.00 3,251,599.64 0.36 ณ ก.ย.60
          ค่าสาธารณูปโภค (ปวช.) จำนวน 300,000.00 บาท *งบตัวนี้ใช้รวมกับ งบ ปวช.
- ปวส. (ค่าตอบแทน/ใช้สอย) 1,228,100.00 1,228,099.21 0.79 ณ ก.ย.60
          ค่าสาธารณูปโภค (ปวส.) -     -
- งบสำรองฉุกเฉิน (ปวช.) - -
- ระยะสั้น  100,000.00 100,000.00 0.00 ณ ก.ย.60
- ระยะสั้น (ภาคฤดูร้อน) 318,000.00 318,000.00 0.00 ณ ก.ย.60

 
^