ข้อมูลงบประมาณ

สรุปรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน  ประจำปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 30  กันยายน  2562
ที่ รายการ งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ
1 งบบุคลากร (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ)      3,275,510.00   3,275,400.00            110.00  
  งบบุคลากร (ค่าประกันสังคมส่วนนายจ้างพนักงานราชการ)         125,100.00     125,099.20               0.80  
2 งบดำเนินงาน        
  ปวช.         652,200.00     652,199.30               0.70  
  ปวส.         826,000.00     825,999.02               0.98  
  ปวช. (สาธารณูปโภค)         800,000.00     800,000.00                  -    
  ระยะสั้น          15,000.00      15,000.00                  -    
3 ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง        
  ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการของไฟฟ้า      1,300,000.00   1,290,000.00        10,000.00  
4 งบอุดหนุน        
  ค่าจัดการเรียนการสอน        4,084,301.75   3,303,389.12      780,912.63 ปี61 = 191,551.75
  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         714,150.17     544,568.00      169,582.17 ปี61 = 197,175.17
  ค่าหนังสือเรียน      1,087,000.00     547,635.98      539,364.02  
  ค่าอุปกรณ์การเรียน         250,010.00     193,890.00        56,120.00  
  ค่าเครื่องแบบนักเรียน         507,600.00     411,300.00        96,300.00  
  โครงการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์         203,100.00     113,100.00        90,000.00 ปี61 = 113,100.00
  ทุนการศึกษาเฉลิมราช          75,000.00      45,000.00        30,000.00 ปี61 = 15,000.00
  หารายได้ระหว่างเรียน          10,000.00                -          10,000.00  
  ค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา         144,000.00     143,135.00            865.00  
5 งบรายจ่ายอื่น --> ^